• Müzayede Kuralları

7. Müzayede: Efemera (1401-2831, 444 Lot) & Kitap (2989-3493 418 Lot)

SATILMAYAN ÜRÜNLERİ LOT NO. BELİRTEREK www.cankayamuzayede.com ADRESİNDEN SORABİLİRSİNİZ. 7 gün içerisinde ödeme yapılmadığı taktirde satışı iptal etme hakkımız mahfuzdur. Posta/kargo ücreti alıcıya aittir. Kapanış: 29 Temmuz 2018 Saat: 22.30

Lot No: 3469 » Kitap

Tarih

Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti 1329-1330 Sene-i Maliyesine Mahsus İstatistik, Dersaadet-1333 (1917), 44+78 sayfa (metin içinde 7 adet katlanır tablo), 230mm-330mm, Orijinal karton kapağında

 • Açılış Fiyatı

  450 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3470 » Kitap

Tarih

Fetevay-ı Ali Efendi ba Tertib-i Kefevi, 2 cilt takım, Tabhane-i Amire, İstanbul-1258 (1842), 2 cilt toplam 737 sayfa, 210mm-300mm, Döneminin mıklepli, komple deri cildinde

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3471 » Kitap

Tarih

Nev’izade Atai, Hadaik ul-Hakayık fi Tekmilet iş-Şekayık (Zeyl-i Şakayık li Atai), 2 cilt takım, İstanbul-1268 (1852), 2 cilt toplam 15+771 sayfa, 210mm-320mm, Sırtı yenilenmiş döneminin komple deri cildinde

 • Açılış Fiyatı

  3.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3472 » Kitap

Tarih

Taşköprüzade Ahmed İsameddin’den Mehmed Mecdi Edirneli, Tercüme-i Şakaik-i Numaniye (Hadaik üs-Şakaik), Dar üt-tıbaat ül-amire, İstanbul-1269 (1853), 9+528 sayfa, 210mm-320mm, Sırtı yenilenmiş döneminin komple deri cildinde

 • Açılış Fiyatı

  2.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3473 » Kitap

Tarih

Ebu Tahir Muhammed b. Yakub Firuzabâdî, El-Okyanusü’l-basit fî Tercümeti’l-Kamûsü’l-Muhit, 3 cilt takım, Mütercim: Ahmed Asım, Matbaa-i Osmaniye-1305 (1888), 1.Cilt: 2+4+35+943 sayfa, 2.Cilt: 2+939 sayfa, 3.Cilt: 2+972 sayfa, 240mm-330mm

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3474 » Kitap

Edebiyat, Tarih

Köprülüzâde Mehmed Fuad, Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divân-i Türkî-i Basit, XVI. Asır Şairlerinden “Edirneli Nazmi”nin Eseri, İstanbul Darülfünunu Türkiyat Enstitüsü neşriyatından, 1928, 79+83+1 sayfa, 170mm-250mm, Harf inkılabı dönemin

 • Açılış Fiyatı

  50 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3475 » Kitap

Tarih

Takvim-i Meskukat-ı Osmaniye, İsmail Galib, İstanbul-1307 (1890), 24+503+7 sayfa metin+ 12 sayfa levha (eksiksiz), 180mm-250mm, Sonradan yapılmış bez cildinde

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3476 » Kitap

Tarih

Musavver Nevsal-i Servet-i Fünun, Ahmed İhsan, 1310-1314 senelerine mahsus, 1. Sene: 93+2 sayfa, 2. Sene: 97 sayfa (2 yaprak eksik), 3. Sene: 114+4 sayfa, 4. Sene: 113+3+16 sayfa (2 yaprak eksik), 5. Sene: 88 sayfa. Metin içinde çok sayıda fotoğraf yer al

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3477 » Kitap

Tarih

Mecmua-i Fünun-ı Bahriye, Mart 1308-Şubat 1309, Nezaret-i Celile-i Bahriye – Erkan-ı Harb Heyet-i Fenniyesi, 520 sayfa, 160mm-230mm, Mart 1305’te yayınlanmaya başlanıp her yıl 12 sayı yayınlanan derginin 4. yılına ait 12 sayı bir aradadır. 1309 yılı sayıl

 • Açılış Fiyatı

  400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3478 » Kitap

Tarih

Süleyman Paşazade Sami Bey, Külliyat-ı Asar ve İhtisasat, İstanbul-1918, 404+7+8 sayfa, 165mm-260mm, II. Meşrutiyet’in en önemli eğitimcilerinden Sami Bey (Süleyman Nesib) hakkında yazılan yazılar ile Sami Bey’in şiir ve nesirlerinin toplandığı bir hatıra

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3479 » Kitap

Tarih, Coğrafya

Şemseddin Sami, Kamusu’l-Alam, Dictionnarie Universel et de Géographie, Tarih ve Coğrafya Lügati ve Tabir-i Islah ile Kaffe-i Esami-i Hassayı Camidir. 6 cilt takım, Döneminin ciltlerinde

 • Açılış Fiyatı

  2.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3480 » Kitap

Tarih

Hüseyin bin Halef Tebrizi, Tıbyan-ı Nafi’ der Tercüme-i Burhan-ı Katı’, 2 cilt takım, Mütercim: Ahmed Asım Ayıntabi, Matbaa-i Amire, 1287 (1870), 1. Cilt: 8+395+400 sayfa, 2. Cilt: 360+382 sayfa, 170mm-240mm, Döneminin ciltlerinde

 • Açılış Fiyatı

  600 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3481 » Kitap

Tarih

Süleyman Şükrü Karçınzade, Seyahat-ı Kübra, Abdürreşid b. Ömer İbrahimof’un Elektrik Matbaası, Saint Petersburg-1325 (1907), 608 sayfa, 180mm-260mm, Döneminin sırtı deri cildinde

 • Açılış Fiyatı

  6.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3482 » Kitap

Biyografi, Edebiyat

Asar-ı Eslafdan Tezkire-i Sehi, Edirneli Sehi, Amedi Matbaası-1325 (1909), 144 sayfa, 160mm-250mm, Heşt Behişt olarak bilinen Anadolu’da yazılmış ilk şair biyografileri kitabıdır, Kapağı korunarak yapılmış ebrulu cildinde

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3483 » Kitap

Tarih

Bir Elçinin Tarihçe-i Sefareti (1207-1208), Hayreddin Nedim, Tarih-i Osmani Encümeni Külliyatı 3, 1333 (1917), 112 sayfa, 160mm-240mm, Kapağı korunarak yapılmış ebrulu cildinde

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3484 » Kitap

Tarih

Hanedan-ı Seyyid ül-Beşer Eimme-i İsna Aşer, Ahmed Muhtar, İstanbul-1327 (1911), 192 sayfa, 160mm-240mm, Hz. Ali’nin hal tercemelerine ait kitapta bazı sözleri, hutbeleri tercüme ve şerhedilmiştir, Döneminin sırtı deri cildinde

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3485 » Kitap

Tarih

Rical-i Mühimme-i Siyasiye, Ali Fuad [Türkgeldi], İstanbul-1927, 174 sayfa, 160mm-240mm, Döneminin kapağı korunarak yapılmış sırtı deri cildinde

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3486 » Kitap

Tarih

Tarih-i Alem, Süleyman Hüsnü Paşa, Mekteb-i Fünun-ı Harbiye-i Hazret-i Şahane Matbaası, İstanbul-1293 (1876), 2+3+8+1016 sayfa+5 levha, 145mm-220mm, Özege’de 4 levha görünmekle birlikte elimizdeki nüshada 5 levha mevcuttur, Döneminin sırtı deri güzel cild

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3487 » Kitap

Tarih

Tarih-i Gülşen-i Maarif 2 cilt takım, Feraizcizade Mehmed Said, Dar üt-tıbaat ül-amire, İstanbul-1252 (1836), 2 cilt toplam 8+5+1693 sayfa, 170mm-230mm, İkinci cildin fihristinin ilk sayfası eksiktir, Döneminin mıklepli, komple deri ciltlerinde

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3488 » Kitap

Tarih

Muhalefetin İflası, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, İstanbul-1331 (1915), 76+4 sayfa, 140mm-210mm, Sonradan yapılmış bez cildinde

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3489 » Kitap

Tarih, Salname

1311 Senesine Mahsus Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, 49. Sene, İstanbul-1311 (1893), 6+968 sayfa, 130mm-170mm, Osmanlı armalı ve Ayyıldız baskılı orijinal nefis cildinde

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3490 » Kitap

Tarih, Salname

1314 Senesine Mahsus Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, 52. Sene, İstanbul-1314 (1896), 5+1042 sayfa, 120mm-180mm, Döneminin gevşemiş karton cildinde

 • Açılış Fiyatı

  350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3491 » Kitap

Tarih, Salname

1315 Senesine Mahsus Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, 53. Sene, İstanbul-1315 (1897), 4+658 sayfa, 140mm-200mm, Döneminin gevşemiş karton cildinde

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3492 » Kitap

Tarih, Salname

1323 Senesine Mahsus Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, 61. Sene, İstanbul-1321 (1905), 5+1042 sayfa, 120mm-180mm, Orijinal bez cildinde

 • Açılış Fiyatı

  350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3493 » Kitap

Tarih, Salname

1324 Senesine Mahsus Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, 62. Sene, İstanbul-1322 (1898), 1108 sayfa, 140mm-190mm,

 • Açılış Fiyatı

  350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL